Към снимките на преподавателите

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ 111 - КОРАБОСТРОИТЕЛИ КОРПУСНИЦИ

В памет на проф. дтн ВАСИЛ САВОВ АПОСТОЛОВ

      На 24 ноември 2017 година почина проф. дтн. инж. Васил Савов Апостолов, бивш преподавател на курсантите от специалността „Корабостроене“ на ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров по дисциплините „Вибрация на кораба“ и „Строителна механика на кораба“, през 1964 и 1965 години.
      Роден е на 15 май 1936 г. в гр. Варна. През 1955 г. завършва първия випуск на Техникума по механотехника в гр. Варна по специалността „Корабостроене“. Висше образование по специалността „Корабостроене“ придобива през 1963 г. в Санкт-Петербургския корабостроителен институт (ЛКИ). След завръщането си в страната, отбива редовна военна служба като школник в ШЗО към ВНВМУ „Н.Й.Вапцаров“ през 1964 г.
     В това качество е привлечен за преподавател на корабостроителите - корпустници от випуск 80 по специалността "Вибрации на кораба".
     В научната и трудова кариера достига всички възможни върхове: придобити образователни и научни степени „доктор“ (1968 г.-ЛКИ) и „доктор на техническите науки“ (1989 г.); заемани академични длъжности „ доцент“ (1974 г.) и „професор“ (1990 г.).
      До 1996 г. работи последователно в Института по корабостроене като конструктор, научен сътрудник, старши научен сътрудник, професор, ръководител секция „Якост и вибрации на кораба“, научен секретар на Института и заместник – директор по научната част.
       От 1985 до 1989 г. е заместник директор - заместник декан по научната част на Центъра по корабостроене, създаден в рамките на Корабостроителния факултет и ДСО "Корабостроене".
      След закриването на Института по корабостроене, през 1996 г. преминава на работа като „професор“ в катедра „Техническа механика“ на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“, гр. Варна. От 1999 до 2001 г. е ръководител на катедрата.
      От 1964 до 1996 г. е бил хоноруван преподавател в Техническия университет, Варна, по дисциплината „Вибрация на кораба“ на студентите по специалността "Корабостроене".
      През 1964 - 1965 г. е преподавател във ВНВМУ "Н. Й. Вапцаров" по дисциплините "Вибрации на кораба" и "Строителна механика на кораба" на корабостроителите - корпустници.
      Бил е член на два специализирани съвета към Висшата атестационна комисия на Министерския съвет. От 1983 до 1989 г. е член на Научната комисия по машинни науки при ВАК, а от 2002 до 2008 г. - на Научната комисия по военните и военно-инженерните науки при ВАК.
      От 1970 до 1996 г. е член на Международния конгрес по корабни и крайбрежни конструкции (ISSC).
    Автор е на учебници по „Техническа механика“, „Вибрации на кораба“, „ Съпротивление на материалите“, сборник от задачи по вибрации на кораба и др.
      В работата си като учен и преподавател се отличава с взискателност и висок професионализъм. Ползва се с висок авторитет и компетентност сред професионалната общност в страната и чужбина. Има редица практически приноси при решаване на експертни задачи от областта на корабостроенето, корабните машини и механизми. Има определен принос в научната и практическа квалификация на корабостроителните инженерни кадри в България.
      През 2002 г. е член на Комитета за защита интересите на корабостроенето и кораборемонта в България. Като такъв участва в разработването на "Обръщение от Комитета за защита интересите на корабостроенето и кораборемонта в България", което през м. септември 2002 г. е изпратено до Президента и Министър - председателя на Р. България и Председателя на Народното събрание. Обръщението е публикувано и в "Морски вестник".
      Носител е на награда Варна през 2004 г. в областта на техническите науки. Почетен член е на Съюза на научните работници в гр. Варна. Носител е на две златни значки на Териториалната организация на НТС – Варна.

Поклон пред светлата му памет !