Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

П Р А В И Л А

за дейността на випуск 80 (1961 г. - 1966 г.) на ВВМУ "Н. Вапцаров"-Варна

СТАТУТ

    Чл. 1. "Випуск 80" по смисъла на настоящите правила е доброволна и независима организация, чиито членове са приетите курсанти през 1961г. във ВВМУ "Н. ВАПЦАРОВ". Управление и представителство
    Чл. 2. Върховен орган на "Випуск 80" е Общото събрание или годишната среща на випуска с членове всички присъстващи съвипускници. Общото събрание избира нов Организационен комитет (ОК), освобождава от отговорност стария такъв, приема финансов отчет и годишен доклад за дейността на организацията.
Общото събрание се свиква по инициатива на ОК или на най-малко една десета от членовете съвипускници.
    Чл. 3. ОК се избира за срок от 5 години и е в състав от 9 човека: Председател, зам. Председател, касиер и по един представител от класните отделения 101,102,121,111,112 и бакинците.
    Чл. 4. ОК има следните права и задължения:
      · да представлява " Випуск 80" пред съответните институции и организации.
      · да организира срещи и инициативи на випуска, ескурзии, отдаване на последна почит и други подобни мероприятия.
      · да събира дарения и други финансови средства с цел провеждане мероприятията в интерес на " Випуск 80".
      · да внася и тегли финансови средства от специална банкова сметка чрез предоставено за целта право на двама упълномощени лица от ОК.
      · да изготвя ежегодно доклад и финансов отчет за дейността на " Випуск 80", които се приемат от Общото събрание.
    ;  · да води протоколи от заседанията си и Общите събрания на" Випуск 80".
    ОК води организационна и финансова отчетност за дейността си като архива се съхранява от Председателя, а в негово отсъствие от зам. Председателя на ОК.

Правилникът е приет от общото събрание на випуск 80 (1961-66 г.), проведено на 07.10.2017 г. Приемането му е отразено в т. 1 на протокола от проведеното събрабие